لیگ ۲ فرانسه (۱۳۹۶ - ۱۳۹۷)
سوشو ۰ - ۴ اوسر
۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ۱۷:۴۵
پایان